Ekologia test na studiach

Matura 2019 - Forum maturzystów i kandydatów na studia. Nie wiesz jaki wybrać kierunek? Nie wiesz jak wygląda rekrutacja? Masz pytanie dotyczące toku studiów?
Yebut_98
Posty: 1
Rejestracja: 21 maja 2019, o 15:32

Ekologia test na studiach

Post autor: Yebut_98 » 23 maja 2019, o 20:31

1. Eksperyment polegający na wprowadzeniu do biocenozy gatunku, który dotychczas w niej nie występował:
a) substytucja
b) introdukcja
c) reintrodukcja

2. Ekologia jako nauka zajmuje się:
a) przeciwdziałaniem szkodliwym wpływom człowieka na środowisko
b) organizowaniem akcji społecznych propagujących tematykę ochronną
c) badaniem zależności pomiędzy organizmami a środowiskiem

3. Wskaż prawidłową kolejność poziomów organizacji żywej materii:
a) organizmy, biomy, biocenozy
b) biocenozy, populacje, ekosystemy
c) organizmy, populacje, biocenozy

4. Ekologia:
a) jest pojęciem tożsamym z ochroną środowiska
b) jest reakcją na współczesny kryzys
c) należy do podstawowych działów biologii

5. Autorem dzieła pt.: "Historia animalium" jest:
a) Ernest Shelford
b) Arystoteles
c) Św. Tomasz z Akwinu

6. Ekologia zajmuje się organizacją materii ożywionej:
a) od poziomu pojedynczej komórki a skończywszy n ekosystemie
b) od poziomu protoplazmy do całego wszechświata
c) od poziomu pojedynczego organizmu a skończywszy na całej biosferze

7. Ekologia behawioralna:
a) bada prawidłowości i zachowania się zwierząt wobec różnych warunków środowiska
b) bada zachowania społeczne względem środowiska
c) opisuje formacje roślinne kuli ziemskiej i związane z nimi gatunki roślin i zwierząt

8. Hydrofity są to:
a) organizmy roślinne i zwierzęce żyjące w wodzie
b) rośliny żyjące w wodzie
c) organizmy żyjące na pograniczu siedlisk lądowych i wodnych

9. Do abiotycznych czynników ekologicznych mających wpływ n funkcjonowanie organizmów nie należy:
a) interakcje gatunkowe
b) zasolenie gleby i wody
c) temperatura

10. Organizmy, dla których optymalną temperaturą rozwoju jest temperatura bliska 0 stopni C nazywamy:
a) zerofilami
b) termofilami
c) psychrofilami

11. Rośliny dnia długiego są to gatunki:
a) kwitnące późnym latem
b) kwitnące w warunkach wzrastającej długości dnia
c) kwitnące wczesną wiosną

12. Termin "Ekologia" zaproponował po raz pierwszy:
a) Św. Franciszek z Asyżu
b) Ernest Haeckel
c) Eugenie Odum
13.Rośliny, które znoszą długie okresy suszy i odwodnienie nazywamy:
a) sklerofitami
b) higrofitami
c) helofitami

14. Właściwość organizmów polegających na ich różnorodnych reakcjach na długość dnia w ciągu roku okresowego to:
a) sanoindykację
b) termoindykację
c) fotoperiodyzm

15. Nauką, która zajmuje się zmianami w strukturze i funkcjonowaniu układów biologicznych, wynikających z cywilizacji jest:
a) sozologia
b) etologia
c) ekologia ewolucyjna

16. Wydajność transpiracji:
a) jest to wskaźnik określający such masę wytworzoną przez rośliny przypadającą na 1dm3 wyparowanej w...
b) jest to ilość wytranspirowanej wody potrzebnej do wyprodukowania określonej ilości suchej masy rośliny
c)dla większości roślin kształtuje się w przedziale 150-600 1/kg

17. Środowiska oligotroficzne są to środowiska:
a) ubogie w związki pokarmowe
b) bogate w związki pokarmowe
c) o średniej ilości związków pokarmowych

18. Prawo minimum Liebiga mówi, że wzrost i rozwój roślin zależa od ilości:
a) tego składnika pokarmowego, którego w podłożu jest najmniej w stosunku do potrzeb
b) tego składnika pokarmowego, którego w podłożu jest najwięcej w stosunku do potrzeb
c) najważniejszych składników pokarmowych, czyli azotu, fosforu i potasu

19. Na ,,krzywej" tolerancji ekologicznej w obrębie stref ,,pejus"
a) natężenie określonego czynnika ekologicznego jest najkorzystniejsze dla funkcjonowania organizmów
b) w miarę oddalania się od strefy pessymalnej następuje pozytywny wzrost reakcji ekologicznej orgnozmów
c) organizm nie może istnieć

20. Badanie olszy lub rudzika zwyczajnego w ich naturalnych miejscach bytowania są przykladami:
a)synekologicznych
b) autoekologicznych
c) etnoekologicznych

21. Przedrostek ,,eurys" oznacza:
a) szeroki, różnorodny
b) wąski, jednorodny
c) ubogi, nieliczny

22. Organizmy o szerokim zakresie tolerancji ekologicznej nazywamy:
a) polibiontami
b) stenobiontami
c) eurybiontami

23. Rośliny bagienne nazywamy:
a) halofilami
b) helofitami
c) hydrofitami

24. Kserofity sa to:
a) rośliny upodabniające się pod względem budowy zewnętrznej do innych gatunków
b) rośliny siedlisk suchych
c) rośliny rozwijające się w zacienieniu

25. Organizmy oligostenotermiczne są to gatunki:
a) zimnolubne o wąskim zakresie tolerancji termicznej
b) zimnolubne o szerokim zakresie tolerancji termicznej
c) cieplolubne o wąskim zakresie tolerancji ekologicznej

26. Pedoindykatory są to organizmy wskaźnikowe:
a) wykorzystywane do oceny warunków glebowych i stopnia ich deformacji
b) stosowane do określania zawartości substancji chemicznych w środowisku
c) oceniające właściwości zdrowotne układów ekologicznych

27. Strefa I według lichenoindykacji oznacza:
a) bezwzględną pustynię bezporostową
występują porosty najbardziej wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza
b) strefę, w której występują porosty najbardziej wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza
c) typową strefę powietrza czystego lub co najwyżej minimalnie skażonego

28. Rośliny rozwijające się w zacienienu nazywamy:
a) heliofobami
b) roślinami fotoperiodycznie obojętnymi

29. Wskaźnik saprobowości:
a) określa się na podstawie przemian mikrobiologicznych zachodzących w glebie
b) określa poziom zanieczyszczenia wód martwą materii a organiczną lub produktami jej grupy
c) jest tym wyższy im mniejsze jest skażenie środowiska

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post