Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011

Wszystko o olimpiadzie biologicznej i olimpiadzie wiedzy ekologicznej oraz konkursach przyrodniczych dla uczniów, studentów i miłośników przyrody.
hola12
Posty: 3
Rejestracja: 26 wrz 2018, o 18:12

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011

Post autor: hola12 » 16 paź 2018, o 15:47

22 listopad 2010
90 minut
Informacje dla ucznia:
1.
Na stronie tytułowej w wyznaczonym miejscu wpisz sw
ój kod ustalony przez komisję.
2.
Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera
7
stron.
Zestaw składa się z trzech części:

część I – zawiera test wyboru,

część II - zawiera dwa zadania rachunkowe,

część III – zawiera trzy zadania problemowo – labor
atoryjne.
3.
Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
4.
Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Nie używ
aj korektora.
5.
W zadaniach zamkniętych podane są cztery odpowiedzi
: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną
odpowiedź i zaznacz ją znakiem
X bezpośrednio na arkuszu.
6.
Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu od
powiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne
zaznaczenie otocz kółkiem
X
i
zaznacz inną odpowiedź
X
.
7.
Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie w wyzn
aczonych miejscach. Pomyłki
przekreślaj.
8.
Przygotowując odpowiedzi na pytania, możesz skorzys
tać z miejsc opatrzonych napisem
Brudnopis.
Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i ocenian
e.
9.
Możesz korzystać z: układu okresowego, tabeli rozpu
szczalności, kalkulatora.
10.
Nie możesz
używać korektora.
liczba punktów możliwych do uzyskania:
liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do kolejn
ego etapu:
45
36
Podpisy przewodniczącego i członków komisji:
1.
Przewodniczący -

2.
Członek - .

3.
Członek - .

Część I test
Część II
Część III
nr zadania
1 - 10
11
12
13
14
15
Razem
liczba punktów
możliwa
do zdobycia
0 - 10
0 -5
0 - 6
0 - 6
0 - 9
0 - 9
45
liczba punktów
uzyskana przez
uczestnika
konkursu
Część I
TEST WYBORU – 10 punktów
Test zawiera zadania, w których podano propozycje c
zterech odpowiedzi: A), B), C), D).
Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Prawidłową o
dpowiedź zaznacz znakiem
X
.
W razie pomyłki błędną odpowiedź zakreśl kółkiem i
ponownie zaznacz znakiem
X
odpowiedź
właściwą.
Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt.
Zadanie 1. (0 – 1 pkt.)
Zaznacz zestaw liter, którymi oznaczono wyłącznie z
jawiska fizyczne:
a) rdzewienie żelaza,
b) topnienie lodowców,
c) powstawanie mgły,
d) palenie świecy,
e) kwaśnienie mleka,
f) rozpuszczanie cukru w wodzie,
g) sublimacja jodu,
h) spalanie drewna.
A. a, d, e, h B. b, c, f ,h
C. b,
c, f, g
D. c, d, f.
Zadanie 2. (0 – 1 pkt.)
Zaznacz właściwość, która umożliwia rozdzielenie mi
eszaniny jednorodnej trzech cieczy
metodą destylacji.
A. stan skupienia,
B. różnica temperatur wrzenia,
C. gęstość,
D. rozpuszczalność w wodzie.
Zadanie 3. (0 – 1 pkt.)
W równaniu:
x As + y O
2
→ z As
2
O
5
współczynniki stechiometryczne przyjmują wartości:
A. x = 2 , y = 5 , z = 2, C. x = 5 , y = 4 , z =
2
B. x = 4 , y = 5 , z = 2, D. x = 2 , y = 5 , z
= 4
Zadanie 4. (0 – 1 pkt.)
Do wodnego roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) dodano
wodnego roztworu wodorotlenku potasu.
Wydzielony osad odsączono i wyprażono w wysokiej te
mperaturze. Jaki związek otrzymano?
A. wodorotlenek miedzi(II),
B. tlenek potasu,
C. tlenek miedzi(II),
D. bezwodny siarczan(VI) miedzi(II).
Zadanie 5. (0 – 1 pkt.)
Jaki związek należy rozpuścić w wodzie, aby stosune
k liczby kationów do anionów w
roztworze wynosił 2 : 1?
A. chlorek baru,
B. siarczan(VI) magnezu,
C. siarczan(VI) amonu,
D. azotan(V) sodu.
Zadanie 6. (0 – 1 pkt.)
Nukleony to nazwa:
A. protonów i elektronów w atomie,
B. protonów i neutronów w jądrze atomowym,
C. elektronów i neutronów w atomie,
D. neutronów zawartych w jądrze atomowym.
Zadanie 7. (0 – 1 pkt.)
Zawartość metalu w soli MeCl
2
· 2H
2
O wyrażona w procentach masowych wynosi 37,4%.
Symbolem Me oznaczono:
A. Cu
B. Ca
C. Zn
D. Sr
Zadanie 8. (0 – 1 pkt.)
Poniżej podano fragment szeregu aktywności:
Na, Mg, Zn, Fe, H
2
, Ag, Au
Analizując położenie metali w tym szeregu, wskaż
która z reakcji zachodzi:
A. roztworem Zn(NO
3
)
2
a Ag,
B. roztworem MgCl
2
a Fe,
C. roztworem FeSO
4
a Zn,
D. roztworem Na
2
CO
3
a Au.
Zadanie 9. (0 – 1 pkt.)
Korzystając z szeregu aktywności podanego w poprzed
nim zadaniu, wskaż reakcję w której
nie wydzieli się wodór.
A. magnezu z roztworem kwasu solnego,
B. cynku z roztworem kwasu siarkowego (VI),
C. miedzi z roztworem kwasu solnego,
D. glinu z roztworem kwasu siarkowego (
VI).
Zadanie 10. (0 – 1 pkt.)
Do trzech probówek zawierających:
I Na
2
O + wodę II H
2
S
+ wodę III SO
3
+ wodę
zanurzono
papierek uniwersalny
, nastąpiła zmiana zabarwienia z żóltej na:
A. czerwoną w I i II, niebieską w III,
B. czerwoną w II i III, niebieską w I,
C. czerwoną w I, niebieską w III, zieloną w II,
D. czerwoną w I , niebieską w II i III.
Część II
ZADANIA RACHUNKOWE – 11 punktów
Zadanie 11 (0 - 5 pkt.)
W szklanej kolbie umieszczono 250 cm
3
wodnego roztworu azotanu(V) sodu o gęstości 1,14 g/c
m
3
.
Roztwór ten oznaczono literą
A
. Następnie do roztworu A dodano 72,6g stałego azotan
u(V) sodu oraz
pewną ilość wody destylowanej. Po rozpuszczeniu dodan
ego azotanu(V) sodu otrzymano
1 dm
3
roztworu, który oznaczono literą
B
. Gęstość roztworu B wynosiła 1,08 g/cm
3
, a jego stężenie
było równe 12%.
a) Oblicz masę soli zawartej w roztworze
B
.
b) Oblicz stężenie procentowe roztworu
A
.
Obliczenia:
Zadanie 12 (0 - 6 pkt.)
Na podstawie badań rozpuszczalności
chlorku potasu
w wodzie, w różnych temperaturach,
uzyskano następujące wyniki:
Temperatura [C]
0
10
20
30
50
70
90
Rozpuszczalność [g]
28,6
31
43
37
42,6
48,3
54
Do 150 g wody o temperaturze 30
0
C wprowadzono 81 g chlorku potasu.
Korzystając z powyższej tabeli, oblicz:
a) ile gramów substancji uległo rozpuszczeniu,
b) ile gramów substancji się nie rozpuściło,
c) o ile stopni należy podgrzać roztwór, aby pozost
ała sól uległa rozpuszczeniu.

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post