[Link] Arkusze maturalne z chemii 2001-2021 (największy zbiór)

Przygotowanie do matury z chemii, rozwiązywanie zadań, pomoc w zrozumieniu reakcji chemicznych, arkusze maturalne z chemii
Zoledzik
Posty: 1
Rejestracja: 28 kwie 2020, o 18:54

Re: [Link] Arkusze maturalne z chemii 2001-2019 (największy zbiór)

Post autor: Zoledzik »

Ma ktoś lipcowy arkusz z chemii (ten z terminu dodatkowego)?
posoni

Re: [Link] Arkusze maturalne z chemii 2001-2019 (największy zbiór)

Post autor: posoni »

„Arkusze z terminu dodatkowego egzaminu maturalnego zostały objęte ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem, zgodnie z art. 9d ustawy o systemie oświaty. Zadania wykorzystane w tych arkuszach będą wykorzystywane w kolejnych latach do przeprowadzania badań diagnostycznych, w tym badań związanych z próbnym zastosowaniem nowych zadań egzaminacyjnych”

To oficjalna odpowiedź z CKE dotycząca tegorocznych matur dodatkowych. Także mogą one nigdy nie zostać udostępnione, albo udostępnią je po latach. Dla mnie bez sensu, tak samo jak ich próbna matura tegoroczna, która była starą maturą.
00000000000000000000
Posty: 1328
Rejestracja: 9 wrz 2017, o 17:30

Re: [Link] Arkusze maturalne z chemii 2001-2019 (największy zbiór)

Post autor: 00000000000000000000 »

Co dziwniejsze, lipcowi maturzyści nie poznają zasad oceniania swojej matury. Brawo!
posoni

Re: [Link] Arkusze maturalne z chemii 2001-2019 (największy zbiór)

Post autor: posoni »

Ogólnie jakaś porażka. Chowają te arkusze, jakby to był jakiś skarb. Ciekawe jak mają się odwołać do wyniku ci, którzy pisali w lipcu maturę, jak nie będą widzieli nawet oficjalnego klucza. Byle by utrudnić ludziom życie w tych ciężkich czasach.
00000000000000000000
Posty: 1328
Rejestracja: 9 wrz 2017, o 17:30

Re: [Link] Arkusze maturalne z chemii 2001-2019 (największy zbiór)

Post autor: 00000000000000000000 »

Dokładnie, o który punkt z 9d chodzi?

Art. 9d. sys. oświaty
Organizacja komisji egzaminacyjnych i nadzór nad ich działalnością
1.
Nadzór nad działalnością Centralnej Komisji Egzaminacyjnej sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
2.
W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w szczególności:
1)
może wydawać dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wiążące wytyczne i polecenia, z wyjątkiem indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej;
2)
może zwracać się do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o przygotowanie i przekazanie informacji, dokumentów i sprawozdań dotyczących określonej sprawy albo rodzaju spraw;
3)
przeprowadza kontrole w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
3.
Nadzór nad działalnością okręgowych komisji egzaminacyjnych sprawuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4.
Organizację Centralnej Komisji Egzaminacyjnej określa jej statut nadany w drodze zarządzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
5.
Szczegółowy zakres zadań i organizację okręgowej komisji egzaminacyjnej określa jej statut nadany przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.
6.
Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne są państwowymi jednostkami budżetowymi finansowanymi z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
7.
Działalnością Centralnej Komisji Egzaminacyjnej kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
8.
Wicedyrektorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powołuje i odwołuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
9.
Działalnością okręgowej komisji egzaminacyjnej kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
10.
W okręgowej komisji egzaminacyjnej może być utworzone stanowisko wicedyrektora, którego powołuje i odwołuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
11.
Stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej może zajmować osoba:
1)
która posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
2)
która posiada staż pracy określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 14;
3)
która posiada doświadczenie związane z organizowaniem egzaminów lub prowadzeniem badań w zakresie egzaminowania;
4)
która spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
5)
która ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
6)
która nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
7)
która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8)
przeciwko której nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9)
która nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, 1669, 1693 i 2192 oraz z 2019 r. poz. 730);
10)
która nie była karana karą porządkową, o której mowa w art. 108 kary porządkowe Kodeksu pracy.
12.
Kandydata na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyłania się w drodze konkursu ogłaszanego przez odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania albo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
13.
Jeżeli do konkursu, o którym mowa w ust. 12, nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, odpowiednio minister właściwy do spraw oświaty i wychowania albo dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powołuje na stanowisko odpowiednio dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wskazanego przez siebie kandydata.
14.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, staż pracy wymagany od osoby zajmującej stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz skład i tryb pracy komisji konkursowej, uwzględniając sposób ogłaszania konkursu, sposób wyłaniania kandydata, sposób sprawowania nadzoru nad prawidłowością postępowania konkursowego oraz tryb unieważnienia konkursu.
15.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 14, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może określić dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko odpowiednio dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, uwzględniając specyfikę zadań wykonywanych przez odpowiednio Centralną Komisję Egzaminacyjną i okręgową komisję egzaminacyjną.
pan_chemik
Posty: 2
Rejestracja: 25 sie 2020, o 20:25

Re: [Link] Arkusze maturalne z chemii 2001-2019 (największy zbiór)

Post autor: pan_chemik »

LIPIEC 2020
Załączniki
CKE - 15 Lipca 2020.pdf
(1.54 MiB) Pobrany 814 razy
00000000000000000000
Posty: 1328
Rejestracja: 9 wrz 2017, o 17:30

Re: [Link] Arkusze maturalne z chemii 2001-2019 (największy zbiór)

Post autor: 00000000000000000000 »

Wielkie dzięki panie_chemik!
pan_chemik
Posty: 2
Rejestracja: 25 sie 2020, o 20:25

Re: [Link] Arkusze maturalne z chemii 2001-2019 (największy zbiór)

Post autor: pan_chemik »

Nie bede ukrywal. Arkusz jest przepisany z odwzorowaniem 1:1. Popelnilem podczas przepisywania jednak maly blad. W zalaczeniu poprawiona wersja. Mozna stara usunac, jak ktos ma takie zdolnosci.
Załączniki
CKE - 15 Lipca 2020.pdf
(1.54 MiB) Pobrany 1410 razy
00000000000000000000
Posty: 1328
Rejestracja: 9 wrz 2017, o 17:30

Re: [Link] Arkusze maturalne z chemii 2001-2019 (największy zbiór)

Post autor: 00000000000000000000 »

No wiesz co, w życiu bym nie pomyślał. Kawał dobrej roboty! Jeszcze raz wielkie dzięki.
chemiczny_
Posty: 5
Rejestracja: 7 wrz 2020, o 14:37

Re: [Link] Arkusze maturalne z chemii 2001-2019 (największy zbiór)

Post autor: chemiczny_ »

0000000000000000,czy ma Pan odpowiedzi do tego arkusza?
00000000000000000000
Posty: 1328
Rejestracja: 9 wrz 2017, o 17:30

Re: [Link] Arkusze maturalne z chemii 2001-2019 (największy zbiór)

Post autor: 00000000000000000000 »

Wrzuć swoje rozwiązania czy co tam masz to Ci sprawdzę.
chemiczny_
Posty: 5
Rejestracja: 7 wrz 2020, o 14:37

Re: [Link] Arkusze maturalne z chemii 2001-2019 (największy zbiór)

Post autor: chemiczny_ »

Rozwiązania w plikach
Załączniki
str24 001.jpg
str23 001.jpg
str22 001.jpg
str21 001.jpg
str20 001.jpg
str19 001.jpg
str18 001.jpg
str17 001.jpg
str16 001.jpg
str15 001.jpg
str14 001.jpg
str13 001.jpg
str12 001.jpg
str10 001.jpg
str11 001.jpg
str9 001.jpg
str8 001.jpg
str7 001.jpg
str6 001.jpg
str5 001.jpg
str4 001.jpg
str3 001.jpg
str2 001.jpg
00000000000000000000
Posty: 1328
Rejestracja: 9 wrz 2017, o 17:30

Re: [Link] Arkusze maturalne z chemii 2001-2019 (największy zbiór)

Post autor: 00000000000000000000 »

Kilka uwag.

5. Która reakcja jest endo?

6.1. dlaczego w pierwszej części taka odpowiedź? Policz ten stosunek dla litu i berylu.

6.2. złe uzasadnienie, nie ma znaczenia, że berylowce mają dwa elektrony walencyjne bo pytają o pierwszą energię jonizacji (czyli oderwanie pierwszego elektronu). Po prostu, np. beryl ma jądro o ładunku +4, a lit o ładunku +3. Oba odrywane elektrony są na tej samej powłoce ale w berulu oddziaływania są silniejsze gdyż jądro ma wyższy ładunek.

10. Źle. Ostatnia proporcja z wydajnością to typowy błąd ale raczej unikajmy (im niższa wydajność tym więcej otrzymujemy?)

12. w drugim połówkowym środowisko ma być zasadowe, przecież sól hydrolizuje anionowo.

13. skoro gaz to SO3, a nie H2O*SO2

14.1 Dałbym jeszcze banalne działanie 180/18=10

14.2. obliczenia ok, ale wniosek zły.

15. pkt. 2 są. hydroliza jonu węglanowego co da?

16.1. Po co Na2CO3 w projekcie doświadczenia? Co dzięki temu udowadniasz?

16.2. źle w konsekwencji

17. źle 5*10-7=0.5*10-6, a nie 0.5*10-8

19. źle

20.
Ok, ale nie policzyłeś zawartości %. Poza tym coś tam jakiś CaCl2 robi.

21. n=4, a nie 6 no i pamiętaj o ładunkach jonów kompleksowych.

22. ok, ale notacja wykładnicza, na Boga! Taki zapis to proszenie się o kłopoty.

23. drugi punkt źle, jon szczawianowy to (COO)22-

25.1. źle, cyklopentan to C5H10.

26.3. najdłuższy łańcuch to 2 węgle, a nie 4?

29. źle, ile węgli jest w kwasie stearynowym (pamiętaj o tym w grupie karboksylowej).

30. pierwsze źle, powstaje C6H5NH3Cl

31.1. cząsteczki alkoholi tworzą....

31.2 IX nie jest chiralny, X jest.

36.1. H+ nie jest formą kwasu maleinowego. Jego formami są: cząsteczka, jon jednoujemny i dwuujemny.

36.2 0.1 mol/dm3

37. imho wszystko odwrotnie
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post